praca tymczasowa

gdy zapotrzebowanie na pracę ma charakter okresowy

Praca tymczasowa to narzędzie umożliwiające elastyczne dostosowywanie wielkości zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. Wahania wolumenów zamówień czy też długotrwała nieobecność pracownika często powodują problemy z doborem optymalnego poziomu zatrudnienia. Współpraca w tym zakresie regulowana jest ustawą o pracy tymczasowej.

Pracę tymczasową charakteryzuje trójstronny stosunek pomiędzy Workingo, pracodawcą użytkownikiem (naszym klientem) i pracownikiem tymczasowym.

Po otrzymaniu zapotrzebowania na pracownika, informacji o oczekiwanych kwalifikacjach oraz przewidywanym okresie zatrudnienia, Workingo wybiera ze swojej bazy lub rekrutuje i zatrudnia odpowiedniego kandydata. Następnie pracownik jest delegowany do pracy na terenie zakładu pracodawcy użytkownika i pozostaje pod jego wyłącznym nadzorem.

Pracownik tymczasowy przez cały okres trwania umowy pozostaje zatrudniony w Workingo. Wszelkie sprawy administracyjne i organizacyjne związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pozostają po naszej stronie.

Praca tymczasowa to przede wszystkim uproszczenie procesów rekrutacyjnych oraz racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI

  • elastyczna adaptacja firmy do zmian wolumenu zamówień i sytuacji rynkowej
  • przeniesienie na Workingo procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją oraz zatrudnieniem nowych pracowników
  • redukcja biurokracji – m.in. naliczania i wypłacania wynagrodzeń, obsługi płatności ZUS, przygotowywania i podpisywania umów z pracownikami, odpowiedzialności za wykonanie niezbędnych badań medycyny pracy
  • eliminacja kosztów związanych ze zwolnieniami grupowymi, odprawami itp.
  • zmiana struktury kosztów związanych z zatrudnieniem personelu ze stałych na zmienne